KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH I ADWOKATÓW

Profesjonalna pomoc prawna przy rozwiązywaniu sporów
sądowych i prowadzeniu działalności gospodarczej
Prawo cywilne
  • prowadzenie procesów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o ochronę własności, o ustalenie prawa lub stosunku prawnego, o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, o ochronę dóbr osobistych,
  • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności,
  • prowadzenie spraw spadkowych, w tym spraw o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku,
  • prowadzenie spraw w postępowaniu egzekucyjnym, w tym spraw o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego i o wyłączenie spod egzekucji,
  • redagowanie i opiniowanie projektów umów, w szczególności umów zawieranych w obrocie gospodarczym,
  • doradztwo prawne w zakresie realizacji roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
  • obsługa prawna transakcji dotyczących nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie prawa wekslowego,
  • doradztwo w zakresie ochrony praw konsumenta,
  • ochrona własności intelektualnej, w tym praw autorskich i własności przemysłowej, prawo prasowe.