KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH I ADWOKATÓW

Profesjonalna pomoc prawna przy rozwiązywaniu sporów
sądowych i prowadzeniu działalności gospodarczej
Prawo pracy
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa pracy przez pracodawcę,
  • redagowanie projektów umów o pracę, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
  • doradztwo prawne dotyczące stosowania niepracowniczych stosunków zatrudnienia, tworzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie, w szczególności tzw. „kontraktów menedżerskich”,
  • prowadzenie spraw sądowych ze stosunku pracy, w szczególności spraw o zapłatę wynagrodzenia, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych oraz spraw związanych z rozwiązaniem umowy o pracę.